காயத்ரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கமும் சிறப்புக்களும் !!காயத்ரி மந்திரத்தின் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இறையருள் வழங்கும் ஒவ்வொரு சக்தி உண்டு.Source link

Leave a Reply