காரிய சித்தியை கொடுக்கும் தெய்வங்கள் !!செல்வம் சேர வேண்டுமெனில் – ஸ்ரீமகாலட்சுமி நாராயணரை வாழிபாடு செய்யலாம். ஆயுள் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டுமா? – ருத்திரனை வழிபாடு செய்யலாம்.Source link

Leave a Reply