தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With C

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With C

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் C

Cadrasva கத்ராஸ்வா
Caha கஹா
Caidya கைத்யா
Caitanya கைதன்யா
Caitraratha கைத்ரரதா
Caitrasakha கைத்ராசகா
Caitrosakha கைட்ரோசகா
Caitya கைத்யா
Caityaka கைத்யகா
Caka காக்கா
Cakaka ககாக்கா
Cakaraka ககரகா
Cakora ககோரா
Cakra கக்ரா
Cakrabandhana கக்ரபந்தனா
Cakrabandhava கக்ரபந்தவா
Cakrabandhu கக்ரபந்து
Cakrabhrt கக்ரபிர்ட்
Cakrabhuj கக்ரபுஜ்
Cakradeva கக்ரதேவா
Cakradhara கக்ரதாரா
Cakradhari கக்ரதாரி
Cakradrsa கக்ரட்ஸா
Cakradvara கக்ரத்வாரா
Cakragadabhrt கக்ரகதபிர்த்
Cakragadadhara கக்ரகததரா
Cakragadapani கக்ரகடபாணி
Cakraki கக்ராகி
Cakramanda கக்ரமந்தா
Cakrapalita கக்ரபாலிதா
Cakrapani கக்ரபாணி
Cakrasena கக்ரசேனா
Cakravaka கக்ரவாக்கா
Cakravala கக்ரவாலா
Cakravana கக்ரவனா
Cakravarman கக்ரவர்மன்
Cakravat கக்ரவத்
Cakravata கக்ரவதா
Cakrayodhin கக்ரயோதின்
Cakrayubha கக்ரயுபா
Cakresa கக்ரேசா
Cakresvara கக்ரேஸ்வர
Cakrika கக்ரிகா
Cakrin கக்ரின்
Cakrodhata கக்ரோததா
Caksana கக்ஸனா
Caksas காக்ஸஸ்
Caksisvara கக்ஸிஸ்வர

 

3 COMMENTS

Leave a Reply