தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With D

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With D

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் D

Daamodar தாமோதர்
Daanveera டான்வீரா
Daaruk தாருக்
Daarun தாரூன்
Dabasuthambiran தபசுதம்பிரன்
Dabeet டபீட்
Dabhiti தப்தி
Dabir டாபீர்
Dadheechi தாதீச்சி
Dadhica தாதிகா
Dadhinadi தாதினாடி
Dadhipurana தாதிபுராணா
Dadhivaktra தாதிவக்த்ரா
Dadhyan தாதியன்
Dadich டாடிச்
Daga டாகா
Dagadu தகாடு
Dagan தாகன்
Dagdharatha தக்தரத
Dagen டேகன்
Dagmar டக்மார்
Dahak தஹக்
Dahaladisha தஹலாதிஷா
Dahana தஹானா
Dahanavardhana தஹனவர்தன
Dahatr தஹத்ர்
Dahivahana டஹிவஹன
Dahman டஹ்மான்
Daibadin டெய்பாடின்
Daitya தைத்யா
Daityadvipa தைத்யத்விபா
Daityahan தைத்யஹான்
Daityanasana தைத்யனாசனா
Daityanisudana தைத்யனிசுதன
Daityari தைத்யாரி
Daivya தெய்வ்யா
Daiwik டைவிக்
Daksanila தக்ஷனிலா
Daksapati தட்சபதி
Daksaratuhara தக்ஷரதுஹாரா
Daksari தக்ஸரி
Daksayana தக்ஷயனா
Daksayaninya தக்ஷயநின்யா
Daksesa தக்ஸேசா
Daksh தக்ஷ்
Daksha தக்ஷா
Dakshaadhvarahara தக்ஷாத்வரஹாரா
Dakshanamurthi தக்ஷனமூர்த்தி
Dakshapathi தட்சபதி
தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With D
தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With D

5 COMMENTS

Leave a Reply