தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With G

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With G

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் G

Gaadhaya காதயா
Gaadhi காதி
Gaalava காலவா
Gaayana கயானா
Gabby கேபி
Gabgahrday கப்கார்தே
Gabhastimata கபஸ்திமாதா
Gabroo கப்ரூ
Gada கடா
Gadaa கடா
Gadaadhar கடாதர்
Gadaadhara கடதாரா
Gadabhrt கடபிர்த்
Gadadhara கடதாரா
Gadambar கடம்பர்
Gadambera கடம்பேரா
Gadde கடே
Gade கேட்
Gadepalli கடேபள்ளி
Gadge கேட்ஜ்
Gadgemaharaj கட்கேமஹராஜ்
Gadhadhar கடதர்
Gadhi காதி
Gadhija காதிஜா
Gadhikachalam காதிகாச்சலம்
Gadhikaimuthu காதிகைமுத்து
Gadhinandana காதினந்தனா
Gadhiraja காதிராஜா
Gadin காடின்
Gaetane கெய்தேன்
Gafur காஃபர்
Gagan ககன்
Gaganachandra ககனாச்சந்திரா
Gaganadhvaja ககநாதவாஜா
Gaganadipika ககனடிபிகா
Gaganaghosa ககனகோசா
Gaganaghosha ககனகோஷா
Gaganakunda ககனகுந்தா
Gaganamani ககனமணி
Gaganamurdha ககனமூர்தா
Gaganaprakasha ககனபிரகாஷா
Gaganavihaaree ககனவிஹாரி
Gaganaviharee ககனவிஹரி
Gaganavihari ககனவிஹாரி
Gaganchara ககன்சரா
Gagandeep ககன்தீப்
Gagandhvaja ககந்த்வாஜா
Gagandhwaj ககாந்த்வாஜ்
Gagandipika ககந்திபிகா

 

Leave a Reply