தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With J

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With J

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் J

Jaanakeedaas ஜானகீடாஸ்
Jaanakeeraman ஜானகீராமன்
Jabbar ஜபார்
Jabhar ஜாபர்
Jabilo ஜபிலோ
Jabir ஜாபீர்
Jacorian ஜாகோரியன்
Jadhav ஜாதவ்
Jael ஜெயல்
Jafar ஜாபர்
Jag ஜாக்
Jagaadhara ஜெகதாரா
Jagabandhana ஜெகபந்தனா
Jagachaksha ஜெகச்சக்ஷ
Jagacitra ஜெகசித்ரா
Jagad ஜகத்
Jagadananda ஜெகதானந்தா
Jagadbala ஜெகத்பாலா
Jagadbandhu ஜெகத்பந்து
Jagadbandu ஜெகத்பண்டு
Jagadeep ஜெகதீப்
Jagadeesh ஜெகதீஷ்
Jagadeesha ஜெகதீஷா
Jagadeeshwara ஜெகதீஸ்வர
Jagadev ஜெகதேவ்
Jagadeva ஜெகதேவா
Jagadhguru ஜெகத்குரு
Jagadhidh ஜெகதீத்
Jagadhish ஜெகதீஷ்
Jagadip ஜெகதீப்
Jagadish ஜெகதீஷ்
Jagadishchandra ஜெகதீசந்திரா
Jagadish-Chandra ஜெகதீஷ்-சந்திரா
Jagadnanda ஜெகத்நந்தா
Jagadvyaapin ஜெகத்வயாபின்
Jagajeet ஜகஜீத்
Jagajeeta ஜகஜீதா
Jagajeevan ஜகஜீவன்
Jagajiva ஜகஜீவா
Jagajivana ஜகஜீவன
Jagamohan ஜகமோகன்
Jagan ஜெகன்
Jaganarayan ஜெகநாராயண்
Jaganathan ஜெகநாதன்
Jaganmani ஜெகன்மணி
Jaganmay ஜெகன்மய்
Jagannaath ஜெகநாத்
Jagannath ஜெகந்நாத்

 

Leave a Reply