தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With K

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With K

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் K

Kaakutshtha காகுஷ்டா
Kaalakaala காலகலா
Kaalanjaya காலஞ்சய
Kaalathi காலதி
Kaalidasa காளிதாச
Kaalimuthu காளிமுத்து
Kaalindi கலிண்டி
Kaalindikrishna காளிந்திகிருஷ்ணா
Kaaliya காளியா
Kaalki கல்கி
Kaamaamalina காமமலினா
Kaamaari காமாரி
Kaamaballadha காமபல்லதா
Kaamadeva காமதேவா
Kaamashakh காமாஷாக்
Kaamjaa காம்ஜா
Kaamran காம்ரன்
Kaanan கானன்
Kaanhaa கான்ஹா
Kaanteban காந்தேபன்
Kaapalin கபாலின்
Kaarandhava காரந்தவா
Kaarikaa காரிகா
Kaarkodan கார்கோடன்
Kaarmegam கர்மேகம்
Kaarti கார்த்தி
Kaartik கார்த்திக்
Kaarunaidasan கருநைதாசன்
Kaasar காசர்
Kaashi காஷி
Kaashinaath காஷினாத்
Kaatyayana காத்யாயனா
Kabaleeswaran கபாலீஸ்வரன்
Kabali கபாலி
Kabandha கபந்தா
Kabeer கபீர்
Kabeera கபீரா
Kabir கபீர்
Kabirdoss கபிர்தோஸ்
Kabir-Doss கபீர்-டாஸ்
Kabra கப்ரா
Kaca காக்கா
Kacangala ககங்கலா
Kacapa ககாபா
Kacesvara ககேஸ்வர
Kachaleeswaran கச்சலீஸ்வரன்
Kachela கச்சேலா
Kachiappan கச்சியப்பன்
Kachiegappan கச்சிகப்பன்

 

Leave a Reply