தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With L

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With L

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் L

Laabh லாப்
Laabha லாபா
Laalamani லாலமணி
Laalitya லால்டியா
Laasya லாஸ்யா
Laavanya லாவண்யா
Labaka லபகா
Labh லேப்
Labhsha லப்ஷா
Labib லாபிப்
Labid லேபிட்
Labuki லாபுகி
Lachan லாச்சன்
Lagan லகன்
Lagna லக்னம்
Lahab லஹாப்
Lahar லஹார்
Lahban லஹ்பன்
Lahiri லஹிரி
Laird லெயார்ட்
Lais லாயிஸ்
Lajpat லஜ்பத்
Lajpatrai லஜ்பத்ரை
Lak லக்
Lakhan லகான்
Lakhani லக்கானி
Lakhbir லக்பீர்
Laksh லட்சம்
Lakshan லக்ஷன்
Lakshanya லக்ஷண்யா
Lakshapati லட்சபதி
Lakshman லக்ஷ்மன்
Lakshmana லட்சுமணன்
Lakshmanadoss லட்சுமணதாஸ்
Lakshmana-Doss லட்சுமண-டாஸ்
Lakshmanan லட்சுமணன்
Lakshmanaraman லட்சுமணராமன்
Lakshmani லட்சுமணி
Lakshmibalan லட்சுமிபாலன்
Lakshmi-Balan லட்சுமி-பாலன்
Lakshmibanta லட்சுமிபந்தா
Lakshmidhar லட்சுமிதர்
Lakshmidhara லட்சுமிதாரா
Lakshmiganesan லட்சுமிகனேசன்
Lakshmi-Ganesan லட்சுமி-கணேசன்
Lakshmigopal லட்சுமிகோபால்
Lakshmikaantha லட்சுமிகாந்தா
Lakshmikant லட்சுமிகாந்த்

 

Leave a Reply