தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With M

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With M

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் M

Maadhav மாதவ்
Maadhava மாதவா
Maagh மாக்
Maalav மாலவ்
Maalik மாலிக்
Maalolan மாலோலன்
Maan மான்
Maanasa மனாசா
Maanavendra மானவேந்திரா
Maandhata மந்ததா
Maanika மானிகா
Maaniky மானிகி
Maardava மர்தவா
Maartanda மார்தாண்டா
Maasilan மாசிலன்
Maat மாட்
Maatanga மாதங்கா
Maatarishvan மாதரிஷ்வன்
Macwan மக்வான்
Mada மடா
Madan மதன்
Madana மதானா
Madangopal மடங்கோபால்
Madanjeet மதன்ஜீத்
Madanjit மதன்ஜித்
Madankirpal மதன்கிர்பால்
Madanmohan மதன்மோகன்
Madanpal மதான்பால்
Madanraj மதன்ராஜ்
Madasami மாதசாமி
Maddukuri மாட்டுக்குரி
Maderu மாதேரு
Madesh மாதேஷ்
Madhabi மாதாபி
Madhana மதான
Madhani மதானி
Madhav மாதவ்
Madhava மாதவா
Madhavaiah மாதவையா
Madhavan மாதவன்
Madhavapriya மாதவபிரியா
Madhavdas மாதவதாஸ்
Madhave மாதவே
Madhaveshta மாதவேஷ்டா
Madhavi மாதவி
Madhavrao மாதவ்ராவ்
Madhi மதி
Madhirukkum மாதிருக்கம்
Madhorubagan மாதோருபகன்

 

Leave a Reply