தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With N

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With N

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் N

Naabhi நாபி
Naag நாக்
Naagarjun நாகார்ஜுன்
Naagchand நாக்சந்த்
Naagdhar நாக்தர்
Naagendra நாகேந்திரா
Naagesh நாகேஷ்
Naagpal நாக்பால்
Naagpati நாகபதி
Naag-raaj நாக்-ராஜ்
Naagraj நாகராஜ்
Naakesh நாகேஷ்
Naal நால்
Naamdev நாம்தேவ்
Naanak நானக்
Naanmuganayagan நான்முகனாயகன்
Naanmuga-Nayagan நான்முகா-நாயகன்
Naaraayan நாராயணன்
Naarad நாரத்
Naavah நவா
Naayantara நயன்தாரா
Naaz நாஸ்
Nabarun நபருன்
Nabendu நாபேண்டு
Nabh நாப்
Nabha நபா
Nabhaketana நபகேதனா
Nabhan நபன்
Nabhendu நபேந்து
Nabhi நபி
Nabhij நபிஜ்
Nabhiraj நபிராஜ்
Nabhkanti நப்காந்தி
Nabhoj நபோஜ்
Nabhomandal நபோமண்டல்
Nabhomani நபோமணி
Nabhya நப்யா
Nabil நபில்
Nabin நபின்
Nabinchandra நபின்சந்திரா
Nachiappa நாச்சியப்பா
Nachiappan நாச்சியப்பன்
Nachik நாச்சிக்
Nachiket நாச்சிகேட்
Nachiketa நாச்சிகேதா
Nachimi நாச்சிமி
Nachimuthu நச்சிமுத்து
Nadamuni நடமுனி

 

Leave a Reply