தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With O

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With O

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் O

Obalesh ஒபலேஷ்
Occhar அச்சார்
Occhav அச்சவ்
Ochaar ஓச்சார்
Odaka ஒடகா
Odaniya ஒதானியா
Odika ஒடிகா
Ogaan ஓகான்
Ogan ஓகன்
Ogha ஓகா
Ohas ஓஹாஸ்
Ohmprakash ஓம்பிரகாஷ்
Oistin ஓஸ்டின்
Oja ஓஜா
Ojas ஓஜாஸ்
Ojaspati ஓஜஸ்பதி
Ojasvi ஓஜஸ்வி
Ojaswin ஓஜாஸ்வின்
Ojasya ஓஜஸ்யா
Ojayati ஓஜயதி
Ojayit ஓஜாயித்
Oka ஓக்கா
Okal ஓகல்
Okas ஒகாஸ்
Okoth ஒகோத்
Okpati ஒகபதி
Okya ஒக்யா
Oli ஓலி
Om ஓம்
Oma ஓமா
Omaha ஒமாஹா
Omanand ஓமானந்த்
Omananda ஓமானந்தா
Omar உமர்
Omarjeet உமர்ஜீத்
Omdearoop ஓம்டாரூப்
Omesa ஒமேசா
Omesh ஒமேஷ்
Omeshwar ஒமேஷ்வர்
Omja ஓம்ஜா
Omjaa ஓம்ஜா
Omkaar ஓம்கார்
Omkaarnath ஓம்கார்நாத்
Omkar ஓம்கர்
Omkara ஓம்காரா
Omkareshvar ஓம்கரேஷ்வர்
Omkareshwar ஓம்கரேஷ்வர்
Omkarnaath ஓம்கர்நாத்
Omkarnath ஓம்கர்நாத்
தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With O
தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With O

Leave a Reply