தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With O

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With O

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் O

Obaleshஒபலேஷ்
Occharஅச்சார்
Occhavஅச்சவ்
Ochaarஓச்சார்
Odakaஒடகா
Odaniyaஒதானியா
Odikaஒடிகா
Ogaanஓகான்
Oganஓகன்
Oghaஓகா
Ohasஓஹாஸ்
Ohmprakashஓம்பிரகாஷ்
Oistinஓஸ்டின்
Ojaஓஜா
Ojasஓஜாஸ்
Ojaspatiஓஜஸ்பதி
Ojasviஓஜஸ்வி
Ojaswinஓஜாஸ்வின்
Ojasyaஓஜஸ்யா
Ojayatiஓஜயதி
Ojayitஓஜாயித்
Okaஓக்கா
Okalஓகல்
Okasஒகாஸ்
Okothஒகோத்
Okpatiஒகபதி
Okyaஒக்யா
Oliஓலி
Omஓம்
Omaஓமா
Omahaஒமாஹா
Omanandஓமானந்த்
Omanandaஓமானந்தா
Omarஉமர்
Omarjeetஉமர்ஜீத்
Omdearoopஓம்டாரூப்
Omesaஒமேசா
Omeshஒமேஷ்
Omeshwarஒமேஷ்வர்
Omjaஓம்ஜா
Omjaaஓம்ஜா
Omkaarஓம்கார்
Omkaarnathஓம்கார்நாத்
Omkarஓம்கர்
Omkaraஓம்காரா
Omkareshvarஓம்கரேஷ்வர்
Omkareshwarஓம்கரேஷ்வர்
Omkarnaathஓம்கர்நாத்
Omkarnathஓம்கர்நாத்
தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With O
தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With O

2 COMMENTS

Leave a Reply