தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With P

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With P

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் P

Paalaniswamy பாலனிஸ்வாமி
Paandu பாண்டு
Paandurang பாண்டுரங்
Paaninee பானினி
Paanini பானினி
Paarbrahm பர்பிராம்
Paarindra பரிந்திரா
Paaritosha பரிதோஷா
Paarshada பார்ஷாதா
Paarth பார்த்
Paartha பார்தா
Paarthav பார்தவ்
Paarthiv பார்த்திவ்
Paarush பருஷ்
Paashavimochaka பாஷாவிமோச்சகா
Paavak பாவக்
Paavaka பாவகா
Paavan பவன்
Pachai பச்சாய்
Pachaiappan பச்சையப்பன்
Pachaimani பச்சமணி
Pachaimuthu பச்சைமுத்து
Padak படக்
Padaliputran பதலிபுத்ரன்
Padam பதம்
Padamadev பதமாதேவ்
Padamaksha பதமக்ஷ
Padamapathi பதமபதி
Padamnabha பதம்நாபா
Padampati பதம்பதி
Padiril பதரில்
Padm பதம்
Padma பத்மா
Padmaakar பத்மகர்
Padmabandhu பத்மபந்து
Padmabhoota பத்மபூதா
Padmacharan பத்மச்சாரன்
Padmadhar பத்மதர்
Padmadhish பத்மதிஷ்
Padmadisha பத்மதிஷா
Padmahasan பத்மஹாசன்
Padmahasta பத்மஹஸ்தா
Padmaj பத்மாஜ்
Padmakant பத்மகாந்த்
Padmakanth பத்மகாந்த்
Padmakar பத்மக்கர்
Padmakara பத்மகர
Padmaksh பத்மட்ச்

Leave a Reply