தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With R

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With R

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் R

Raadh ராத்
Raahi ராஹி
Raajaa ராஜா
Raajanala ராஜனாலா
Raajeev ராஜீவ்
Raajeevalochan ராஜீவலோச்சன்
Raajyashree ராஜ்யஸ்ரீ
Raakaa ராக்கா
Raakesh ராகேஷ்
Raam ராம்
Raamaanuj ராமானுஜ்
Raam-datt ராம்-தத்
Raasaraman ரசராமன்
Raavi ரவி
Rabab ரபாப்
Rabah ரபா
Rabi ரபி
Rabinder ரவீந்தர்
Rabindra ரவீந்திரா
Rabindran ரவீந்திரன்
Rabindranath ரவீந்திரநாத்
Racchpal ராச்ச்பால்
Rach ராச்
Rachita ரச்சிதா
Rachoor ராச்சூர்
Raddha ரத்தா
Raddhi ராதி
Radhaimanalan ராதைமனலன்
Radhai-Manalan ராதாய்-மணலன்
Radhakant ராதகாந்த்
Radhakanta ராதகாந்தா
Radhakishan ராதாகிஷன்
Radhakrish ராதாகிருஷ்
Radhakrishana ராதாகிருஷனா
Radhakrishna ராதாகிருஷ்ணா
Radhakrishnan ராதாகிருஷ்ணன்
Radha-Krishnan ராதா-கிருஷ்ணன்
Radhamanalan ராதமனலன்
Radhanath ராதநாத்
Radharaman ராதராமன்
Radhaswami ராதசாமி
Radhavallabh ராதவல்லப்
Radhesh ராதேஷ்
Radheshyam ராதேஷ்யம்
Radhey ராதே
Radheya ராதேயா
Radheyshyam ராதேஷ்யம்
Radhiyaa ராதியா
Radhu ராது

Leave a Reply