தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With T

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With T

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் Q

Taaraka தாரகா
Taarank டாரங்க்
Taarendra தாரேந்திரா
Taaresh தாரேஷ்
Tab தாவல்
Taber டேபர்
Tabresh தப்ரேஷ்
Tadakayana தடகாயனம்
Tadelesh ததேலேஷ்
Tafzil தஃப்ஸில்
Tahir தாஹிர்
Tahj தஜ்
Taib தைப்
Taimoor தைமூர்
Taizeen தைசீன்
Taj தாஜ்
Tajana தஜனா
Tajdar தாஜ்தார்
Tajender தாஜேந்தர்
Tajeshwara தாஜேஸ்வர
Tajh தாஜ்
Tajim தாஜிம்
Tajshak தாஜ்ஷக்
Takdeer தக்தீர்
Takhat தகாத்
Takhvinder தக்விந்தர்
Taksa தக்ஷா
Taksha தக்ஷா
Takshak தக்ஷக்
Takshaka தக்ஷகா
Taksheel தக்ஷீல்
Tala தலா
Talak தலாக்
Talaketu தலகேத்து
Talakya தலக்யா
Talal தலால்
Talank தலங்க்
Talat தலத்
Talavali தலவாலி
Talib தலிப்
Talin தாலின்
Talish தலிஷ்
Talleen தாலீன்
Tallen டாலன்
Talvir தல்வீர்
Talwar தல்வார்
Tamaghna தமக்னா
Tamal தமல்
Tamanka தமங்கா

 

Leave a Reply