தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With V

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With V

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் V

Vaachaspati வச்சஸ்பதி
Vaageesh வாகீஷ்
Vaagesha வாகேஷா
Vaakpati வாக்பதி
Vaalmeeki வால்மீகி
Vaamadeva வாமாதேவா
Vaaman வாமன்
Vaamana வாமனா
Vaamdev வாம்தேவ்
Vaanee வானி
Vaani வாணி
Vaanmukilan வான்முகிலன்
Vaasavadatta வாசவதத்த
Vaasuki வாசுகி
Vaatsyaayan வாத்ஸ்யாயன்
Vaayu வாயு
Vacasya வாகஸ்ய
Vachan வச்சன்
Vachaspati வச்சஸ்பதி
Vachel வச்செல்
Vadakke வடக்கே
Vadamalai வடமலை
Vadamalaiyan வடமலைன்
Vadde வடே
Vadeka வடேகா
Vadin வாடின்
Vadiraj வாதிராஜ்
Vadish வாடிஷ்
Vadivel வதிவேல்
Vadivelan வதிவேலன்
Vadivelkumaran வதிவேல்குமரன்
Vadivelmurugan வதிவேல்முருகன்
Vadivel-Murugan வாதிவேல்-முருகன்
Vadlamani வட்லமணி
Vaduganathan வடுகநாதன்
Vaduli வடுலி
Vageesh வாகீஷ்
Vagindra வாகிந்திரா
Vagish வாகிஷ்
Vagothpal வாகோத்பால்
Vahin வஹின்
Vaibhav வைபவ்
Vaibhava வைபவ
Vaidheeswarran வைதீஸ்வரன்
Vaidhyanathan வைத்தியநாதன்
Vaidya வைத்யா
Vaidyanaath வைத்யநாத்
Vaidyanath வைத்தியநாத்
Vaihayas வைஹயஸ்

 

Leave a Reply