தொப்பை உள்ளவர்கள் செய்யவேண்டிய அர்த்த கோமுகாசனம்மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து இடுப்பை கீழே படிய வைத்து இரு கால்களையும் பிருஷ்ட பாகத்திற்கு வெளியே கொண்டு வரவேண்டும். இந்த நிலையில் உடல் எடையை பிருஷ்டபாகம் தான் தாங்க வேண்டும்.Source link

Leave a Reply