நரசிம்மரின் அவதாரமும் அதன் சிறப்புகளும் !!“எல்லா பொருட்கள் உள்ளேயும் நான் இருக்கிறேன்” என்பதை உணர்த்தவே பகவான், நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தார். எனவே நரசிம்மரை எங்கும் தொழலாம்.Source link

Leave a Reply