பூஜையில் உடைக்கப்படும் தேங்காய் உணர்த்துவது என்ன…?பூஜையில் உடைக்கப்படும் தேங்காய் அழுகியிருந்தால் நமக்கு உடல் பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பும் உள்ளது என்று அர்த்தம்.Source link

Leave a Reply