முதுகுவலிக்கு அற்புத தீர்வு தரும் கோணாசனம்…!‘கோணா’ என்றால் முழங்கை என்று அர்த்தம். ஆசணம் என்பது ஒரு கோணத்தில் ஒரு நிலைப்பாட்டோடு இருப்பது. இந்த கோணாசனம் முழங்கையிலிருந்து, முதுகெலும்பு மற்றும் பின்புறம் வரை செயலாக்கம் கொடுத்து பலனளிக்கும்.Source link

Leave a Reply