வாழ்க்கையில் வெற்றி தரும் பரிகாரங்கள்நாம் ஆன்மீகத்தில் பின்பற்றும் சில பழக்க வழக்கங்கள். மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது இவை சாதாரணமானதாக் தெரியலாம். ஆழ்ந்து நோக்கினால் அதன் உண்மைப் பொருளை உணரலாம்.Source link

Leave a Reply