தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With B

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With B

குழந்தையின்  தமிழ் பெயர்கள்

Baadal பாடல்
Baalaark பாலார்க்
Baalkrishan பால்க்ரிஷன்
Baanan பானன்
Baanbhatt பான்பட்
Baanke பாங்கே
Baasima பாசிமா
Baba பாபா
Babar பாபர்
Babhlusha பாப்லுஷா
Babhru பாப்ரு
Babhrukesa பாப்ருகேசா
Babhruloman பப்ருலோமன்
Babhrumalin பாப்ருமலின்
Babhrusetu பாப்ருசேத்து
Babhruvahana பாப்ருவன
Babichan பாபிச்சன்
Babichan-Chandy பாபிச்சன்-சாண்டி
Babiji பாபிஜி
Babila பாபிலா
Babiya பாபியா
Baboor பாபூர்
Babu பாபு
Babul பாபுல்
Babulal பாபுலால்
Babuprakash பாபுபிரகாஷ்
Babu-Prakash பாபு-பிரகாஷ்
Baburajendran பாபுராஜேந்திரன்
Babu-Rajendran பாபு-ராஜேந்திரன்
Baburam பாபுரம்
Babu-Ram பாபு-ராம்
Babuviswanath பாபுவிஸ்வநாத்
Babu-Viswanath பாபு-விஸ்வநாத்
Bachan பச்சன்
Bachanbinajit பச்சன்பினஜித்
Bacharaja பச்சராஜா
Bachil பச்சில்
Bachittar பச்சிட்டர்
Badal பாடல்
Badani பதானி
Badara பதாரா
Badaridasa பதரிதாச
Badarinath பதரநாத்
Badarinatha பதரநாத
Badarisaila பதரிசைலா
Badarish பதரிஷ்
Badavagni படவக்னி

 

12 COMMENTS

Leave a Reply